Privacybeleid

Medische disclaimer en Privacy
De praktijk van Charlotte Anne is geen vervanging voor reguliere medische geneeswijzen. Ik werk ondersteunend op de reguliere medische zorg en zal indien benodigd doorverwijzen naar erkende specialisten.

Privacyverklaring
Uiteraard wordt alle informatie vertrouwelijk behandeld conform de Privacywetgeving.

Je persoonlijke gegevens verwerkt Charlotte Anne, omdat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan Charlotte Anne verstrekt. Hieronder vindt je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

  • Voor- en Achternaam
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer

Aanvullend verwerk ik informatie tijdens het kennismakingsgesprek/intake formulier en/of vertrouwelijke gesprekken. Jouw dossier bevat aantekeningen over jouw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Waarom Charlotte Anne persoonsgegevens verwerkt:
Charlotte Anne verwerkt jouw persoonsgegevens (enkel NAW en e-mailadres, dus nooit de gegevens uit vertrouwelijke gesprekken of intakeformulier!) voor de volgende doelen:

  1. Verzenden van mijn nieuwsbrief
  2. Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  3. Je te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten

Charlotte Anne verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die wij nodig hebben voor mijn belastingaangifte.

Hoelang Charlotte Anne de persoonlijke gegevens bewaart:
Charlotte Anne is verplicht je persoonsgegevens en cliëntendossier te bewaren in een afgesloten ruimte die niet toegankelijk is voor derden. Het cliëntendossier moet 20 jaar bewaard worden. Voor de facturen geldt een bewaartermijn van 7 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden:
Charlotte Anne deelt jouw gegevens niet met derden zonder jouw uitdrukkelijke toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek:
Charlotte Anne gebruikt Google analytics en cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van jouw computer, tablet of smartphone. Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Charlotte Anne en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdragen van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@charlotteanne.nl. Charlotte Anne reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Charlotte Anne wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe persoonsgegevens beveiligd worden:
Ter bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@charlotteanne.nl

Contactgegevens 

Wanneer je contact met Charlotte Anne wilt opnemen kun je me als volgt bereiken:

Email: info@charlotteanne.nl