Algemene voorwaarden

Artikel 1 | Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van of met en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.

Artikel 2 | Bedrijfsomschrijving

Charlotte Anne richt zich op orthomoleculaire consulten en informatievoorziening binnen het werkveld van complementaire geneeskunde, in de breedste zin van het woord. Charlotte Anne’ is gevestigd op de Ridderbuurt 27 te Alphen aan den Rijn, postcode 2402 NG. Charlotte Anne is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder Charlotte Anne de Vries met nummer ……. 

Artikel 3 | Definities

Opdrachtnemer is in deze Charlotte Anne en gebruikt deze algemene voorwaarden bij het aanbieden van haar diensten en producten.

Opdrachtgever is in deze de klant die gebruik maakt van de aangeboden diensten van Charlotte Anne. Als overeenkomst wordt gezien alle afspraken die gemaakt worden tussen opdrachtgever en opdrachtnemer over de aan te bieden diensten. 

Artikel 4 | Uitvoering van de overeenkomst
Algemene voorwaarden voor deelname aan de diensten

 1. Een voorwaarde voor het deelnemen aan een dienst van Charlotte Anne is dat je ten minste 18 jaar oud bent en volledige rechtsbevoegdheid hebt.
 2. Charlotte Anne zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Charlotte Anne heeft jegens de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting en kan derhalve niet worden aangesproken vanuit een resultaatsverplichting.
 3. Door bevestiging van de overeenkomst en deze algemene voorwaarden geeft opdrachtgever toestemming haar NAW gegevens plus telefoonnummer te gebruiken voor vastlegging in het klantenbestand van opdrachtnemer voor administratieve doeleinden.
 4. Charlotte Anne draagt er zorg voor dat alle informatie, waarvan opdrachtgever aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan de opdrachtnemer worden verstrekt. Indien deze gegevens niet tijdig zijn verstrekt behoudt Charlotte Anne zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
 5. De diensten en informatie aangeboden door Charlotte Anne vormen geen medisch advies of een doktersadvies. Ze zijn evenmin een vervanging voor een medisch onderzoek of behandeling door een arts.

Artikel 5 | administratie

 1. Opdrachtgever is op de hoogte van de door Charlotte Anne gebruikte behandelvorm(en) en van het behandelplan (rekening houdende met het feit dat een behandelplan een schatting is.)
 2. Charlotte Anne zal opdrachtgever doorverwijzen naar een collega therapeut of arts indien het gezondheids traject niet toereikend is of niet kan worden voortgezet wegens ziekte, overlijden of een aandoening.
 3. Indien het gezondheids traject wordt beëindigd door de opdrachtgever en dit gebeurt tegen het advies van Charlotte Anne in dan doet opdrachtgever dit voor eigen risico en is daarmee bereid een verklaring te tekenen waarop opdrachtgever erkent het gezondheids traject zonder goedkeuring van Charlotte Anne te beëindigen.
 4. Het gezondheids traject kan te allen tijde eenzijdig door Charlotte Anne worden beëindigd als redelijkerwijs niet van hem/haar kan worden verwacht dat hij/zij de behandeling voortzet.
 5. De opdrachtgever is op de hoogte van het feit dat Charlotte Anne een klantendossier bijhoudt.
 6. De opdrachtgever is op de hoogte van het feit dat Charlotte Anne dit klantendossier behandelt overeenkomstig de Nederlandse privacy regeling.
 7. De opdrachtgever kan een kopie vragen van dit klantendossier dat op opdrachtgever van betrekking is.
 8. De opdrachtgever kan vernietiging van het klantendossier dat op opdrachtgever van toepassing eisen en Charlotte Anne is wettelijk verplicht hier aan mee te werken tenzij er een wettelijk (juridische) aanwijsbare reden is om dit niet te doen of indien de persoonsgegevens essentieel zijn voor de zorg van een andere opdrachtgever in verband met erfelijke ziektes of vanwege een andere aanwijsbare medische oorzaak.

Artikel 6 | Prijzen en offertes

 1. Alle offertes en prijsopgaven door Charlotte Anne gedaan zijn vrijblijvend, zowel wat betreft prijs, inhoud en levertijd, en vervallen na 30 dagen.
 2. Als prijs voor de te leveren Diensten geldt de prijs als vermeld op de website van Charlotte Anne dan wel het aanbod van Charlotte Anne.
 3. Charlotte Anne behoudt zich het recht voor om prijzen weergegeven op de website te wijzigen. 
 4. Offertes zijn gebaseerd op de bij Charlotte Anne beschikbare informatie.
 5. De opdrachtgever is op de hoogte gesteld van de door opdrachtnemer gevraagde tarieven.
 6. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtgever voor akkoord getekende offerte of overeenkomst door opdrachtnemer is ontvangen en geaccepteerd en/of per mail is vastgelegd.
 7. De opdrachtnemer is gerechtigd ieder jaar de overeengekomen prijs te verhogen.
 8. De prijzen van levering hangen af van de gekochte zaken. Deze worden in de winkelwagen van de website aan Consument getoond.
  of 
 9. Als prijs voor de te leveren Diensten geldt de prijs als vermeld in de prijslijst van Charlotte Anne dan wel het aanbod/offerte van Charlotte Anne. Gedurende de in het aanbod aangegeven termijn worden de prijzen van de aangeboden Diensten niet verhoogd zonder dat Consument hiervan op de hoogte is gesteld.
 10. Charlotte Anne behoudt zich het recht voor om prijzen weergegeven op de website te wijzigen.

Artikel 7 | Betalingsvoorwaarden

 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient opdrachtgever het factuurbedrag te voldoen binnen 14 dagen na factuurdatum. De betaling dient in ieder geval voor aanvang van de diensten op rekening van opdrachtnemer te zijn bijgeschreven.
 2. Bij betaling in termijnen dient de eerste termijn vooraf voldaan te worden, de daarna volgende termijnen maandelijks aan het einde van de maand, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 
 3. Bezwaren tegen de factuur schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op. 
 4. Bij niet tijdige betaling of het verzuimen van de betaling is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang stop te zetten. Ook is opdrachtgever vanaf dat moment wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien opdrachtnemer de vordering ter incasso uit handen geeft is opdrachtgever tevens verschuldigd de gerechtelijk en buitengerechtelijke kosten die met deze incasso gemoeid zijn.

Artikel 8 | Duur en beëindiging

 1. De duur van het gezondheids traject zoals vastgelegd in de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer of per mail, kan ten allen tijden met wederzijds goedvinden door beide partijen worden beëindigd dan wel worden verlengd.
 2. Beëindiging van het gezondheids traject kan eenzijdig plaatsvinden door de opdrachtgever indien hij/zij de behandeling niet langer op prijs stelt of nodig acht.
 3. Beëindiging van de overeenkomst laat onverlet de financiële verplichting die nog nagekomen moeten worden.

Artikel 9 | Annulering door opdrachtnemer

Charlotte Anne behoudt zich het recht om het starten van een gezondheids traject zonder opgaaf van redenen, dan wel een cliënt te weigeren. Charlotte Anne verplicht zich de annulering c.q. weigering schriftelijk te bevestigen en betaalt in dat geval 100% van het tot dan toe door opdrachtgever betaalde bedrag terug, waarmee de overeenkomst is beëindigd zonder verder verplichtingen of aan spraken over en weer.

Artikel 10 | Het verzetten van afspraken

 1. Indien opdrachtgever de door haar/hem gemaakt afspraak binnen 24 uur voor de desbetreffende afspraak annuleert zal Charlotte Anne de kosten in rekening brengen en is opdrachtgever verplicht deze te betalen. Afspraken die geannuleerd of verzet worden voor deze tijd zullen niet in rekening worden gebracht.
 2. Bij niet verschijnen van de opdrachtgever op een gepland gesprek worden de kosten voor het gesprek in rekening gebracht en is opdrachtgever verplicht deze te betalen.
 3. Charlotte Anne behoudt zich het recht voor afspraken te verzetten of te annuleren indien zij niet naar behoren uitvoering kan geven aan de overeenkomst.

Artikel 11 | Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alles wat is besproken tijdens of in het kader van de coachingsessies of consulten.
 2. In het geval van dreigend gevaar voor zowel opdrachtgever als de samenleving behoudt Charlotte Anne zich het recht de geheimhouding te doorbreken en zal zij de daartoe bevoegde en bestemde instanties inlichten.
 3. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.

Artikel 12 | Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle door Charlotte Anne geplaatste afbeeldingen, teksten, video’s of geluidsmaterialen op de website zijn eigendom van Charlotte Anne.
 2. Op grond van de auteurswet is het niet toegestaan om deze werken te distribueren of verveelvoudigen zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Charlotte Anne. 
 3. Indien een werk wordt gedistribueerd of verveelvoudigd zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming, gebeurt dit op straffe van een boete ter hoogte van de gederfde winst/geleden financiële schade.

Artikel 13 | Aansprakelijkheid

 1. Charlotte Anne aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten.
 2. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 3. In afwijking van hetgeen in lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag.
 4. Charlotte Anne is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die opdrachtgever lijdt ten gevolge van handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van of tijdens een training, coaching sessie of adviesopdracht. Opdrachtgever blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.
 5. Elke aansprakelijkheid van Charlotte Anne voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.
 6.  Opdrachtnemer is nooit aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die ontstaat door: 
  1. Aanlevering van onjuiste en/of onvolledige gegevens die door of namens de opdrachtgever zijn verstrekt; 
  2. Het niet of onjuist opvolgen van adviezen van opdrachtnemer door opdrachtgever; 
  3. Onjuist gebruik van de producten. Raadpleeg de aanwijzingen op de verpakking; 
  4. Gebruik van de dienstverlening en/of producten voor andere doeleinden dan waarvoor deze bedoeld is; 
  5. Overschrijding van uitvoerings- of opleveringstermijnen; 
  6. Storingen c.q. onderbrekingen in de ruimste zin van het woord van de website c.q. webshop. 
  7. Schending van intellectuele eigendomsrechten en/of privacyrechten, doordat derden zich onbevoegd toegang hebben verschaft tot de gegevens en/of bescheiden van opdrachtnemer en/of opdrachtgever;
  8. Het niet behalen van het beoogde doel/tegenvallende resultaten

Artikel 14 | Klachtenprocedure

 1. Indien opdrachtgever klachten heeft over de verrichtte werkzaamheden dient zij/hij dit binnen 14 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken bij Charlotte Anne.
 2. De opdrachtgever op de hoogte is van de klachtenprocedure en kan zich voor klachten wenden tot Charlotte Anne.
 3. Na kennisname en bespreking van de klacht met opdrachtgever zal Charlotte Anne zo goed mogelijk uitvoering geven aan de gekozen oplossingsrichting.

Artikel 15 | Toepasselijk recht

 1. Op alle opdrachten is Nederlands recht van toepassing. Voor aanvang van de diensten door opdrachtnemer zijn deze algemene voorwaarden aan de opdrachtgever verstrekt en vormen een onderdeel van de overeenkomst. 
 2. De relatie tussen partijen wordt uitsluitend beheerst door de Nederlandse (NLD) wetgeving. Met betrekking tot zakelijke transacties met consumenten binnen de Europese Unie, kan het recht van de verblijfplaats van de consument ook van toepassing zijn, wanneer dergelijke wetgeving consumenten bepalingen bevat die verplicht moeten worden toegepast.
 3. Als je geen plaats van algemene jurisdictie hebt in Nederland of in een andere EU-lidstaat, of als je je vaste woonplaats hebt verplaatst naar een land buiten de EU nadat deze algemene bedrijfsvoorwaarden van kracht zijn geworden, of als je permanente woonplaats of gebruikelijke verblijfplaats op het moment dat de klacht wordt ingediend niet bekend is, dan is de exclusieve plaats van jurisdictie voor alle geschillen die voortvloeien uit dit contract onze plaats van vestiging.
 4. Indien enige afzonderlijke bepalingen van deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig zijn of worden, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen.

Artikel 16 | Persoonlijke gegevens
Wij verwerken je persoonlijke gegevens in overeenstemming met ons privacy beleid; je kunt altijd de huidige versie ophalen via de website www.charlotteanne.nl. Deze bepalingen met betrekking tot gegevensbescherming bepalen en verklaren in het bijzonder de mate waarin persoonlijke gegevens door andere gebruikers kunnen worden gezien en welke opties je zelf hebt om de openbaarmaking ervan aan andere gebruikers te controleren.

Artikel 17 | Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden
We behouden ons het recht voor deze Algemene Voorwaarden met toekomstige gevolgen te wijzigen of aan te passen. We zullen je uiterlijk twee (2) weken voordat de nieuwe versie van de Algemene Voorwaarden van kracht wordt per e-mail op de hoogte stellen. Als je binnen deze periode geen bezwaar maakt tegen de geldigheid van de nieuwe Algemene Voorwaarden worden de nieuwe Algemene Voorwaarden geacht te zijn aanvaard. In het geval dat je bezwaar maakt, behouden wij uitdrukkelijk onze rechten van gewone annulering. We zullen ook opnieuw afzonderlijk adviseren over uw recht om bezwaar aan te tekenen, de deadline om dit te doen en de juridische gevolgen van je bezwaar of verzuim om bezwaar aan te tekenen.

Artikel 18 | Taal van het contract
De taal van het contract is Nederlands.